96 Vege Cafe Port Klang

地点   :   雪隆
网页   :   https://www.facebook.com/96-vege-cafe-Port-Klang-1128610360501180/
期限   :   2021-10-04 至 2022-09-30

96 Veg Cafe (SA0158190-U)

地址 : No.1, Jalan Kelapa Off Persiaran Raja Muda Musa, 41200, Klang, Selangor

联络电话 : 6019 - 214 5796

营业时间 : 9.00AM – 6.00PM (星期一至六) 9.00AM – 3.00PM (星期日) 星期二休息

 需登录/注册成为星洲会员以获得优惠

 星洲会员可享有10%折扣 

 此优惠不能换成现金

 此优惠不能与其它优惠一起享用

 此优惠使用须知如有未尽之事宜,请依星洲会员网公告为准

 本公司保留随时修改, 变更, 暂停或停止此优惠之权利