Feca & Kopi

地点   :   柔佛
期限   :   2021-11-15 至 2022-01-31

HKH Food & Beverages (CA0316673-P)

地址 : No.44 Jalan Perang Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor

联络电话 : 6011 - 1664 4612

电子邮箱 : fecakopi2021pelangi@gmail.com

面子书专页 : https://www.facebook.com/fecakopi

营业时间 : 7.00AM – 4.30PM (星期三休息)

 需登录/注册成为星洲会员以获得优惠

 星洲会员可享有10%折扣

 此优惠不能换成现金

 此优惠不能与其它优惠一起享用

 此优惠使用须知如有未尽之事宜,请依星洲会员网公告为准

 本公司保留随时修改, 变更, 暂停或停止此优惠之权利